STOCKLIST ASIA

CINA

EMU - GUANGZHOU
FASHION COLELCTION - CHONGQING
GALERIE LAFAYETTE - BEIJING
CHERRY INTERNATIONAL - GUANGZHOU
NEW BASE - CHONGQING
PRIME FASHION - FUCHIN
RAINBOW - SHANGAI
RAINBOW - MACAU
BOTH - SHANGAI

JAPAN

I Z A - OSAKA
I Z A AOYAMA - TOKYO
UNITED ARROWS - TOKYO
GINZA MITSUKOSHI - TOKYO
EPOCA THE SHOP - TOKYO

HONG KONG

FASHION COLLECTION - HONG KONG
HARVEY NICHOLS - HONG KONG
I.T. - HONG KONG

KOREA

BLUE FIT CO LTD - SEOUL

SINGAPORE

POIS - SINGAPORE

stocklist_asia - AINEA js_def

STOCKLIST ASIA

CINA

EMU - GUANGZHOU
FASHION COLELCTION - CHONGQING
GALERIE LAFAYETTE - BEIJING
CHERRY INTERNATIONAL - GUANGZHOU
NEW BASE - CHONGQING
PRIME FASHION - FUCHIN
RAINBOW - SHANGAI
RAINBOW - MACAU
BOTH - SHANGAI

JAPAN

I Z A - OSAKA
I Z A AOYAMA - TOKYO
UNITED ARROWS - TOKYO
GINZA MITSUKOSHI - TOKYO
EPOCA THE SHOP - TOKYO

HONG KONG

FASHION COLLECTION - HONG KONG
HARVEY NICHOLS - HONG KONG
I.T. - HONG KONG

KOREA

BLUE FIT CO LTD - SEOUL

SINGAPORE

POIS - SINGAPORE